Älykkyyden kehitys – lisääntynyt älykkyys yliopisto-opiskelijoilla

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, oli merkitsevästi kasvanut älykkyysosamäärä. Nämä opiskelijat olivat yli 18 vuoden ikäisiä, joten älykkyysosamäärän kasvu oli näin ollen teoriassa mahdotonta. Kontrolliryhmässä ei näkynyt kasvua. Ero TM-ryhmän ja kontrolliryhmän välillä oli p-arvoltaan <0,0001 (mikä on p-arvo?)LähdePersonality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Nopeampi luovuuden kehittyminen opiskelijoilla

Taiwanissa 362 yläasteen oppilasta jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään, TM-ryhmään ja kolmeen kontrolliryhmään. Kolme kontrolliryhmää olivat: 1) lepäämisryhmä, 2) ryhmä joka harjoitti keskittymismeditaatioharjoitusta, ja 3) ryhmä joka jätettiin ilman erityishuomiota. 6-12 kuukauden kuluttua TM-ryhmällä näkyi merkitsevää parantumista älyllisten kykyjen viidellä eri mitta-asteikolla, mukaan lukien mitta-asteikko “koko aivojen luovuus”, verrattuna kolmeen kontrolliryhmään. Ero kehityksessä oli niin merkitsevä ja niin säännönmukainen että sattuman todennäköisyys oli p=0,0000000008. (mikä on p-arvo?) TM-oppilailla näkyi myös merkitsevää stressioireiden vähentymistä.LähdeIntelligence 29: 419–440, 2001

Parantuneet tulokset opiskelijoilla

E48-Academic-AchievementLukio-opiskelijat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation ja harjoittivat sitä kahdesti päivässä osana koulupäiväänsä, saivat merkitsevästi parempia koetuloksia matematiikassa (p<.001) ja englannin kielessä (p<.005) kolmen kuukauden harjoituksen jälkeen, verrokkeihin nähden.LähdeEducation 131: 556–564, 2011

Paremmat koetulokset opiskelijoilla

E1-Academic-Skills-1Toisen asteen opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, saivat yhden lukuvuoden kuluessa merkitsevästi parempia tuloksia kansallisista standardikokeista, joilla mitataan perustaitoja. (lukeminen p<.01, matematiikka p<.001)LähdeEducation 107: 49–54, 1986

Parantuneet opintosuoritukset yliopistossa

Yliopisto-opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, saivat keskimäärin merkitsevästi parempia koetuloksia (Grade Point Average) seuraavien kolmen koejakson aikana, verrokkiopiskelijoihin nähden. (p=.0003)LähdeScientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977

Korrelaatio TM-harjoituksen keston, opintomenestyksen ja älykkyysosamäärän välillä


Transsendenttisen Meditaation harjoituksen kestolla oli merkittävä korrelaatio opintomenestyksen (r=0,52, p<0,001) ja älykkyysosamäärän kanssa (r=0,59, p<0,01) opiskelijoilla korkeakoulussa, jossa Transsendenttista Meditaatiota harjoitettiin osana opetusohjelmaa.LähdeAbstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Nopeampi älykkyyden kehitys koululaisilla Taiwanissa

Taiwanissa 362 yläasteen oppilasta jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään: TM-ryhmään ja kolmeen kontrolliryhmään. Kolme kontrolliryhmää olivat: 1) lepäämisryhmä, 2) ryhmä joka harjoitti keskittymismeditaatioharjoitusta, ja 3) ryhmä joka jätettiin ilman erityishuomiota. 6-12 kuukauden kuluttua TM-ryhmällä näkyi merkitsevää parantumista älyllisten kykyjen viidellä eri mitta-asteikolla, mukaan lukien kaksi älykkyyden mittausta, “käytännön älykkyys” p=0,00009 ja “joustava älykkyys” p=0,001, verrattuna kolmeen kontrolliryhmään. TM-oppilailla näkyi myös merkitsevää stressin vähentymistä verrattuna kontrolliryhmiin.LähdeIntelligence 29: 419–440, 2001

Parantunut opintomenestys jatko-opiskelijoilla

Jatkotutkintoa suorittavat insinööriopiskelijat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, menestyivät paremmin standardikokeissaan puolen vuoden jälkeen, verrattuna samasta opinto-ohjelmasta satunnaisesti valittuihin verrokkeihin.LähdeBritish Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985

Vähentyneet käytöshäiriöt koulussa

Teini-ikäiset lapset, joilla oli korkea normaali systolinen verenpaine, jaettiin satunnaisesti joko oppimaan Transsendenttinen Meditaatio tai osallistumaan verrokkeina terveyskasvatukseen. Neljän kuukauden kuluttua TM:ää harjoittavilla oppilailla havaittiin vähemmän poissaoloja, koulun sääntöjen rikkomista ja päiviä erotettuna koulusta. LähdeHealth and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003

Lisääntynyt energisyys opiskelijoilla

Toisen asteen opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin lisääntynyttä energisyyttä 14 viikon jälkeen, verrokkiopiskelijoihin nähden.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Lisääntynyt itsensä toteuttaminen yliopisto-opiskelijoilla

E24-Increased-Self-DevelopYliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, olivat edistyneet merkitsevästi itsen (egon) kehittymisessä, kun heidät testattiin valmistumisen jälkeen, suhteessa verrokkeihin kolmesta muusta yliopistosta, jotka eivät harjoittaneet näitä ohjelmia.LähdeJournal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Suurempi toisten arvostaminen

Yliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota, antoivat merkitsevästi positiivisempia arvioita elämänsä tärkeistä ihmisistä (vanhemmat, puoliso) kuin verrokkiopiskelijat.LähdePerceptual and Motor Skills 64: 1003–1012, 1987

Parempi moraali

Yliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota, saivat merkitsevästi korkeampia arvioita moraalisesta kypsyydestä kuin verrokkiopiskelijat, jotka eivät harjoittaneet tekniikkaa. Verrokit, jotka olivat aikeissa oppia Transsendenttisen Meditaation, saivat samantasoisia arvioita kuin ne jotka eivät aikoneet oppia, mikä viittaa siihen että havaittu ero TM-harjoittajiin johtui tekniikan oppimisen jälkeen tapahtuneista muutoksista.LähdeDissertation Abstracts International 36(7): 4361A, 1976

Lisääntynyt itseluottamus

Toisen asteen oppilaat, joilla oli oppimisvaikeuksia ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, osoittivat kasvanutta itsearvostusta suhteessa verrokkioppilaisiin, jotka osallistuivat ohjattuun ryhmään.LähdeDissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977

Lisääntynyt itsearvostus toisen asteen oppilailla

Toisen asteen oppilaat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, osoittivat kasvanutta itsearvostusta 14 viikon jälkeen, suhteessa verrokkioppilaisiin.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Lisääntynyt itsenäisyys

Opiskelijat, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, saivat 9 kuukauden jälkeen parempia tuloksia itsenäisyydessä. Itsenäisyys, johon sisältyy itsearvioitu itseriittoisuus, itseluottamus, vapaus, riippumattomuus ja tilanteiden hallinta, mitattiin yhtenä osa-alueena avoimessa haastattelussa, jonka riippumattomat haastattelijat pisteyttivät, ja joka oli suunniteltu tuomaan esiin kokemuksia joita koehenkilö arvostaa elämässä.LähdeModern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Lisääntynyt itsensä toteuttaminen ja persoonallisuuden kehitys

Yliopisto-opiskelijat jotka oppivat TM-sidhiohjelman, verrattuna kontrolliryhmään opiskelijoita toisesta yliopistosta, edistyivät merkitsevästi kolmella persoonallisuuden kehittymisen ja mielenterveyden mitta-asteikolla — lisääntynyt luovuus, lisääntynyt itsenäisyys ja lisääntynyt sisäistetty henkisyys. TM-sidhiohjelman osanottajat edistyivät myös merkitsevästi yleisen hyvinvoinnin mitta-asteikolla ja psykologisen eheyden mitta-asteikolla, verrattuna kontrolliryhmän opiskelijoihin.Lähde Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Lisääntynyt suvaitsevaisuus toisen asteen oppilailla

Toisen asteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin 14 viikon jälkeen lisääntynyttä suvaitsevaisuutta, suhteessa verrokkioppilaisiin.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Parantunut muisti yliopisto-opiskelijoilla

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin vain 40 päivän harjoituksen jälkeen parantunutta lyhytkestoisen muistin ryhmittymistä, mikä viittaa ajattelun lisääntyneeseen organisoitumiseen verrattuna satunnaisesti valittuihin kontrolleihin, joita neuvottiin istumaan silmät suljettuna kahdesti päivässä. (p<.001)LähdeScientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Alentunut stressivaste

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin alentunut stressivaste 10 viikon harjoituksen jälkeen. Verrokeilla, jotka valittiin satunnaisesti aloittamaan TM myöhemmin, havaittin kasvanut stressivaste. Alentunut stressivaste mitattiin nopeampana fysiologisena tottumisena stressaavaan ärsykkeeseen (kova ääni). TM-tekniikan oppineilla opiskelijoilla havaittiin myös kasvanutta aivojen yhteentoimivuutta ja vähentynyttä uneliaisuutta verrokkeihin nähden.LähdeInternational Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Vähentynyt stressi, ahdistus ja ADHD-oireet

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin kolmen kuukauden jälkeen vähentynyttä stressiä, ahdistusta ja ADHD-oireita, niin opettajien kuin oppilaiden itsensä arvioimana. Kuvaajalla esitetty p-arvo näyttää parannusta monen muuttujan testissä johon sisältyvät seuraavat osa-alueet: ahdistuneisuus/masentuneisuus, sisäänpäin kääntyneisyys/masentuneisuus, tunne-elämän ongelmat, ahdistuneisuusongelmat, huomiokyvyn ongelmat, ADHD-ongelmat, ja kaikki ongelmat yhteensä; pylväät kuvaajassa näyttävät muutoksen kaikkien ongelmien osalta.LähdeCurrent Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Opiskelijoiden hyvinvointi lisääntyi

E45-IncrWellBeingTMSPTM-sidhiohjelman oppineiden opiskelijoiden hyvinvoinnin havaittiin lisääntyneen yhdeksän kuukauden jälkeen. Hyvinvointia mitattiin affektiivisena komponenttina kyselylomakkeessa, jonka riippumattomat haastattelijat arvioivat.LähdeModern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Nopeampi reaktioaika

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, havaittiin merkitsevää valintareaktioaikojen parantumista verrokkiopiskelijoihin nähden. (p<.0001)LähdePersonality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Vähentynyt uneliaisuus opiskelijoilla

E38-Decreased-SleepinessYliopisto-opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, raportoivat 10 viikon TM-harjoituksen jälkeen huomattavasti vähemmän uneliaisuutta päivän aikana verrattuna opiskelijoihin, jotka valittiin satunnaisesti aloittamaan myöhemmin (p<.001). Opiskelijoilla, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, havaittiin myös vahvempaa aivotoiminnan yhdistyneisyyttä ja he sopeutuivat stressiä aiheuttaviin ärsykkeisiin nopeammin kuin verrokit.LähdeInternational Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

More appreciation for academic activities

E34-GreaterIntellOrientPersons that participated in an advanced, one-month course, which included the TM technique, developed a greater appreciation for reflective and academic activities in comparison to the norms.Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Improved mathematical skills

E9-Faster-Solution-ArithmAfter only 40 days of practice of the Transcendental Meditation technique, students were able to solve mathematical problems faster in comparison to randomly assigned controls, who just sat with their eyes closed twice a day.Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Lisääntynyt älykkyys valmennuskurssin oppilailla

Tämä tutkimus toteutettiin kambodzalaisilla opiskelijoilla jotka olivat vuoden mittaisella valmennuskurssilla yliopistoa varten. Opiskelijoilla jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin merkitsevä kasvu älykkyystestituloksissa kolmen kuukauden jälkeen, verrattuna muihin opiskelijoihin. (p=0,001)Ref.Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995

Lisääntynyt älykkyys yläasteen oppilailla

Yläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin lisääntynyttä älykkyyttä 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Improved general health among university students

University students in Cambodia that started practicing Maharishi’s Transcendental Meditation technique showed improved general health (composed of physical, mental and social factors) after three months, as compared to control groups of students from two other universities that were not taught the TM technique.Ref.Journal of Instructional Psychology  22: 308–319, 1995

Increased efficiency in learning

E43-IncrEfficiencyLearningTMSPStudents who were taught the TM-Sidhi Programme showed increased efficiency in learning after one year, as measured by a computer task involving the learning of concepts. Greater efficiency in learning means that  participants were better able to use each attempt to learn a task in order to find additional information about the solution sought.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Efficient learning of new concepts

E26-Improved-Concept-LngUniversity students that were taught the TM Sidhi programme improved significantly on an index of the efficiency of the learning of a concept in comparison to a matched control group of students of the same university.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Lisääntynyt luovuus yläasteen oppilailla

E3-Increased-CreativityYläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, näkyi lisääntynyttä luovuutta 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

Lisääntynyt luovuus

Opiskelijoilla, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, nähtiin yhdeksän kuukauden jakson aikana lisääntynyttä luovuutta. Luovuus, joka määriteltiin omintakeisuutena, spontaanisuutena ja kasvuna, mitattiin yhtenä osa-alueena monien joukossa avoimessa, riippumattomien haastattelijoiden luokittelemassa haastattelussa, joka oli suunniteltu keräämään haastateltavan elämässä arvostamia kokemuksia.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki